Innkalling til Årsmøte 19. april

Foreningen Rastløse Bein kaller inn til digitalt Årsmøte 19. april. Innkalling er sendt ut til alle medlemmer.

9.4 Saker som skal behandles på ordinært årsmøte  

a. Konstituere årsmøtet med:  

  • godkjenning av innkalling og saksliste  
  • velge dirigent  
  • velge referent  
  • velge to (2) medlemmer til å underskrive protokoll  

b. behandle og vedta Foreningens årsmelding  

c. behandle og vedta Foreningens regnskap  

d. fastsette kontingent for hovedmedlem og familiemedlem  

e. fastsette eventuell møtegodtgjørelse for styret  

f. vedta Foreningens budsjett  

g. behandle innkomne forslag  

h. velge:  

  • de som er på valg til styret  
  • revisor  
  • valgkomité 

Forslag fra medlemmene skal være styret i hende innen 22. mars 2023.  

Saker sendes på post@rastlos.org.   

Påmelding her

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.